A A A + | -

Articolul 2555. Certificatul de executor testamentar, custode sau administrator al masei succesorale

(1) Notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat să elibereze un certificat de executor testamentar la cererea executorului testamentar.
(2) În certificatul de executor testamentar se indică împuternicirile executorului testamentar şi limitele acestora în temeiul legii şi/sau în temeiul dispoziţiei testamentare.
(3) La încetarea atribuţiilor executorului testamentar, certificatul îşi pierde valabilitatea.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător certificatului de custode al masei succesorale şi certificatului administratorului masei succesorale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune