A A A + | -

Articolul 2558. Rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului

(1) La cererea oricărei persoane care dovedeşte că are un interes legitim sau din proprie iniţiativă, notarul care a eliberat certificatul trebuie să îl rectifice în cazul unei erori de redactare.
(2) La cererea unei persoane care dovedeşte că are un interes legitim sau din proprie iniţiativă, notarul trebuie să modifice sau să retragă certificatul în situaţia în care s-a stabilit că certificatul sau anumite elemente din certificat nu corespund realităţii.
(3) Notarul trebuie să informeze fără întîrziere toate persoanele cărora le-a fost eliberat certificatul cu privire la orice rectificare, modificare sau retragere a acestuia.
(4) Dacă într-un registru de publicitate s-a făcut o înregistrare în temeiul certificatului care ulterior este rectificat, modificat sau retras şi se prezumă că rectificarea înregistrării în registru este posibilă, notarul depune la registru o cerere de notare a rectificării, modificării sau retragerii certificatului.
(5) Cererea de rectificare, modificare sau retragere a certificatului se poate înainta în termen de 3 ani de la data în care persoana care solicită rectificarea, modificarea sau retragerea a cunoscut sau trebuia să cunoască că cele conţinute în certificat nu corespund realităţii, dar nu mai tîrziu de 10 ani din momentul deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 71 Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune