A A A + | -

Articolul 2586. Legea naţională a persoanei fizice

(1) Legea naţională a cetăţeanului este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana fizică.
(2) În cazul în care persoana are două sau mai multe cetăţenii, legea naţională este legea statului cu care persoana are cele mai strînse legături, în special prin reşedinţa sa obişnuită sau prin locul unde îşi desfăşoară activitatea principală.
(3) Legea naţională a cetăţeanului Republicii Moldova care, potrivit legii străine, este considerat că are o altă cetăţenie este legea Republicii Moldova.
(4) Legea naţională a apatridului este legea statului în care apatridul are reşedinţa sa obişnuită, iar în lipsa acesteia, reşedinţa sa temporară.
(5) Legea naţională a refugiatului se consideră legea statului care îi acordă azil, dacă nu este prevăzut altceva de legea Republicii Moldova sau de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(6) Determinarea şi proba cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărui cetăţenie se invocă.
(7) În sensul prezentei cărţi, reşedinţa obişnuită a unei persoane fizice acţionînd în exercitarea activităţii sale profesionale este locul unde această persoană a fost înregistrată în calitate de profesionist.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune