A A A + | -

Articolul 2620. Contractele încheiate cu consumatorii

(1) Fără a aduce atingere art.2619 şi 2621, contractul încheiat de un consumator cu un profesionist este reglementat de legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită consumatorul, cu condiţia ca profesionistul:
a) să-şi desfăşoare activitatea comercială sau profesională în statul în care îşi are reşedinţa obişnuită consumatorul; sau
b) prin orice mijloace, să-şi direcţioneze activităţile către statul în cauză sau către mai multe state, printre care şi statul în cauză, iar respectivul contract să se înscrie în sfera activităţilor respective.
(2) Fără a aduce atingere alin.(1), părţile pot alege legea aplicabilă unui contract care îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin.(1) în conformitate cu art.2617. Cu toate acestea, o astfel de alegere nu poate priva consumatorul de protecţia acordată acestuia prin dispoziţii de la care nu se poate deroga prin convenţie, în temeiul legii care, în lipsa unei alegeri, ar fi fost aplicabilă în conformitate cu alin.(1).
(3) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin.(1) lit.a) sau b) nu sînt îndeplinite, legea aplicabilă unui contract încheiat între un consumator şi un profesionist se stabileşte conform art.2617 şi 2618.
(4) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) nu se aplică:
a) contractelor de prestări servicii în temeiul cărora serviciile sînt prestate consumatorului exclusiv într-un alt stat decît cel în care acesta îşi are reşedinţa obişnuită;
b) contractelor de transport, altele decît contractele privind pachetele de servicii de călătorie în înţelesul art.1592;
c) contractelor privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locaţiune asupra unui bun imobil, altele decît contractele referitoare la unele produse de vacanţă în înţelesul art.1618 şi 1619;
d) drepturilor şi obligaţiilor care constituie un instrument financiar şi drepturilor şi obligaţiilor care constituie clauzele şi condiţiile care reglementează emisiunea sau oferta publică şi ofertele de preluare de valori mobiliare, precum şi cele care reglementează subscrierea şi răscumpărarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv, cu condiţia ca aceste activităţi să nu constituie prestări de servicii financiare;
e) contractelor încheiate în cadrul unui sistem care intră în domeniul de aplicare al art.2618 alin.(1) lit.h).


Adnotare:
Originea reglementării: art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune