A A A + | -

Articolul 2624. Condiţiile de validitate de formă

(1) Contractul încheiat între persoanele sau reprezentanţii acestora care se află în acelaşi stat în momentul încheierii contractului este considerat valabil din punct de vedere al formei dacă îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de legea care îl reglementează pe fond în sensul prezentului capitol sau de legea statului în care se încheie contractul.
(2) Contractul încheiat între persoanele sau reprezentanţii acestora care se află în state diferite în momentul încheierii contractului este considerat valabil din punct de vedere al formei dacă îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de legea care îl reglementează pe fond în sensul prezentului capitol sau de legea oricărui stat în care se află oricare dintre părţi sau reprezentanţii acestora la momentul încheierii contractului, sau de legea statului în care, la data respectivă, îşi avea reşedinţa obişnuită oricare dintre părţile contractante.
(3) Actul juridic unilateral menit să producă efecte juridice, aflat în legătură cu un contract încheiat sau care urmează să fie încheiat, este considerat a fi valabil din punct de vedere al formei dacă îndeplineşte cerinţele de formă prevăzute de legea care reglementează sau ar reglementa contractul pe fond în conformitate cu prezentul capitol ori de legea statului în care a fost încheiat actul, ori de legea statului în care autorul actului îşi avea reşedinţa obişnuită la acea dată.
(4) Dispoziţiile alin.(1)-(3) din prezentul articol nu se aplică contractelor care intră în sfera de aplicare a art.2620. Forma unor astfel de contracte este reglementată de legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită consumatorul.
(5) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la alin.(1)-(4), contractul care are ca obiect un drept real imobiliar sau un drept de locaţiune asupra unui imobil este supus condiţiilor de formă prevăzute de legea statului în care este situat bunul imobil în măsura în care, conform legii respective:
a) condiţiile în cauză sînt aplicate indiferent de statul în care este încheiat contractul şi indiferent de legea care îl reglementează; şi
b) de la respectivele dispoziţii nu se poate deroga prin convenţie.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune