A A A + | -

Articolul 2630. Compensarea

În lipsa unui acord între părţi cu privire la compensare, aceasta este reglementată de legea aplicabilă obligaţiei căreia i se opune compensarea.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune