A A A + | -

Articolul 2632. Domeniul de aplicare

(1) Sînt excluse din domeniul de aplicare al prezentului capitol:
a) aspectele privind statutul sau capacitatea persoanelor fizice, fără a aduce atingere art.2626;
b) obligaţiile rezultate din relaţii de familie şi din relaţiile care, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, sînt considerate ca avînd efecte comparabile, inclusiv obligaţiile de întreţinere;
c) obligaţiile rezultate din aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale, din aspectele patrimoniale ale relaţiilor care sînt considerate, în conformitate cu legea care le este aplicabilă, ca avînd efecte comparabile cu cele ale căsătoriei, precum şi obligaţiile care decurg din testamente şi succesiuni;
d) obligaţiile rezultate din cambii, cecuri şi bilete la ordin, precum şi alte instrumente negociabile, în măsura în care obligaţiile care decurg din astfel de instrumente negociabile derivă din caracterul lor negociabil;
e) convenţiile de arbitraj şi convenţiile privind alegerea instanţei competente;
f) aspectele reglementate de dreptul societăţilor comerciale şi al altor organisme, constituite sau nu ca persoane juridice, precum constituirea, prin înregistrare sau în alt mod, capacitatea juridică, organizarea internă sau dizolvarea societăţilor comerciale şi a altor organisme, constituite sau nu ca persoane juridice, şi răspunderea personală a asociaţilor şi a membrilor acestora pentru obligaţiile societăţii sau ale organismului;
g) chestiunea de a şti dacă un reprezentant poate angaja faţă de terţi răspunderea persoanei pe seama căreia pretinde că acţionează sau dacă un organ al unei societăţi comerciale sau al altui organism, constituit sau nu ca persoană juridică, poate angaja faţă de terţi răspunderea respectivei societăţi sau a respectivului organism;
h) constituirea de fiducii şi raporturile dintre constituitorii, fiduciarii şi beneficiarii acestora;
i) obligaţiile care decurg din înţelegeri care au avut loc înainte de semnarea unui contract;
j) contractele de asigurare ce decurg din activităţi desfăşurate de organizaţii, altele decît întreprinderile al căror obiect este de a plăti indemnizaţii persoanelor angajate sau liber-profesioniste care aparţin unei întreprinderi sau grup de întreprinderi ori unui sector profesional sau interprofesional în caz de deces, supravieţuire, întrerupere sau reducere a activităţii ori în caz de boală profesională sau provocată de accidente de muncă.
(2) Prezentul capitol nu se aplică în ceea ce priveşte probele şi aspectele de procedură, fără a aduce atingere art.2631.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune