A A A + | -

Articolul 2634. Răspunderea pentru produse defectuoase

(1) Fără a aduce atingere art.2633 alin.(2), legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg din prejudicii cauzate de un produs este:
a) legea statului în care persoana care a suferit prejudiciul şi-a avut reşedinţa obişnuită în momentul producerii prejudiciului, în condiţiile în care produsul a fost comercializat în statul respectiv; sau, dacă nu este cazul,
b) legea statului în care s-a achiziţionat produsul, dacă produsul a fost comercializat în statul respectiv; sau, dacă nu este cazul,
c) legea statului în care a fost cauzat prejudiciul, dacă produsul a fost comercializat în statul respectiv.
(2) Cu toate acestea, legea aplicabilă este legea statului în care îşi are reşedinţa obişnuită persoana a cărei răspundere este invocată dacă această persoană nu putea să prevadă, în mod rezonabil, comercializarea produsului respectiv sau a unui produs de acelaşi tip în statul a cărui legislaţie este aplicabilă în temeiul alin.(1) lit.a), b) sau c).
(3) În cazul în care reiese clar, din toate circumstanţele referitoare la caz, că fapta ilicită are în mod vădit mai multă legătură cu un alt stat decît cel menţionat la alin.(1) şi (2), se aplică legea acelui alt stat. O legătură vădit mai strînsă cu un alt stat se poate baza, în special, pe o relaţie preexistentă între părţi, ca de exemplu un contract care este în strînsă legătură cu respectiva faptă ilicită.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune