A A A + | -

Articolul 2644. Domeniul legii aplicabile

Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale în temeiul prezentului capitol reglementează în special:
a) temeiul şi întinderea răspunderii, inclusiv identificarea persoanelor care pot răspunde delictual pentru faptele lor;
b) motivele de exonerare de răspundere, de limitare şi de partajare a răspunderii;
c) existenţa, natura şi evaluarea prejudiciului invocat sau a despăgubirilor solicitate;
d) în limitele competenţei conferite instanţei prin codul său de procedură, măsurile asigurătorii pe care le poate adopta o instanţă pentru a preveni sau a înceta vătămarea ori prejudiciul sau pentru a asigura acordarea de despăgubiri;
e) posibilitatea sau imposibilitatea transmiterii dreptului de a invoca prejudiciul sau a pretinde despăgubiri, inclusiv prin succesiune;
f) persoanele care au dreptul la despăgubiri pentru prejudicii personale;
g) răspunderea pentru fapta altuia;
h) modalităţi de stingere a obligaţiilor şi normele care reglementează prescripţia şi decăderea, inclusiv regulile cu privire la începerea, întreruperea şi suspendarea termenelor de prescripţie şi decădere.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune