A A A + | -

Articolul 319. Actul juridic încheiat prin utilizarea mijloacelor electronice

(1) În cazul în care actul juridic este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu l-a încheiat prin semnătura electronică prevăzută la art.318 alin.(3), se prezumă că consimţămîntul este al acelei persoane pînă cînd ea nu contestă existenţa lui.
(2) Persoana nu poate contesta existenţa consimţămîntului doar pe motiv că el a fost transmis printr-un mijloc electronic dacă ea a acceptat utilizarea acelui mijloc electronic printr-un act juridic încheiat anterior.
(3) În scopul demonstrării existenţei consimţămîntului contestat conform alin.(1), persoana interesată poate să invoce orice mijloc de probă, afară de proba cu martori.
(4) Faptul că actul juridic încheiat conform prezentului articol nu este echivalent cu un act juridic în formă scrisă nu împiedică invocarea clauzelor în formă textuală consimţite de părţile actului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune