A A A + | -

Articolul 360. Consimţămîntul terţului pentru încheierea actului juridic

(1) Dacă efectul unui act juridic depinde de consimţămîntul unui terţ, consimţămîntul sau refuzul poate fi exprimat atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.
(2) Consimţămîntul nu necesită formele stabilite pentru actul juridic dacă legea nu prevede altfel.
(3) Consimţămîntul prealabil al terţului este revocabil pînă la încheierea actului juridic dacă din raportul juridic în a cărui bază a fost dat consimţămîntul prealabil nu reiese altfel. Revocarea poate fi exprimată atît faţă de o parte, cît şi de cealaltă.
(4) Consimţămîntul ulterior (ratificarea, confirmarea) pentru încheierea actului juridic, în lipsa unor dispoziţii legale contrare exprese, are efect retroactiv, din momentul încheierii actului juridic.
(5) Retroactivitatea nu afectează actele de dispoziţie pe care cel care a consimţit le-a încheiat cu terţii anterior exprimării consimţămîntului şi nici drepturile dobîndite de terţi în temeiul acelor acte, nu afectează actele de executare silită, sechestrul ori măsurile luate de administratorul insolvabilităţii anterior exprimării consimţămîntului.
(6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în special consimţămîntului sub forma:
a) încuviinţării acordate de către părinte, curator, tutore sau de alt ocrotitor;
b) autorizării acordate de către consiliul de familie, autoritatea tutelară sau instanţa de judecată;
c) ratificării de către reprezentat în cazurile prevăzute la art.370;
d) ratificării actului juridic de dispoziţie în cazurile prevăzute la art.358.
(7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător aprobării acordate de organul competent al persoanei juridice actelor juridice încheiate în numele acesteia.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune