A A A + | -

Articolul 362. Reprezentarea

(1) Un act juridic poate fi încheiat personal sau prin reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă din lege, din act juridic sau din împrejurările în care acţionează.
(2) Actul juridic încheiat de o persoană (reprezentant) în numele unei alte persoane (reprezentat) în limitele împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului.
(3) Dacă actul juridic este încheiat în numele unei alte persoane, părţii cu care a contractat reprezentantul nu i se poate opune o lipsă a împuternicirilor dacă reprezentatul a creat astfel de împrejurări în virtutea cărora această parte presupunea cu bună-credinţă existenţa unor asemenea împuterniciri.
(4) Dacă la încheierea unui act juridic reprezentantul nu prezintă împuternicirile sale, actul produce efecte nemijlocit pentru persoana reprezentată doar în cazul în care cealaltă parte trebuia, pornind de la împrejurările în care s-a încheiat actul, să presupună existenţa reprezentării. Aceeaşi regulă se aplică şi atunci cînd pentru cealaltă parte persoana contractantului nu are importanţă.
(5) Este interzisă încheierea prin reprezentant a actului juridic care, după natura lui, urmează a fi încheiat nemijlocit de persoana contractantă sau a cărui încheiere prin reprezentant este interzisă expres de lege.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 4 octombrie 2020

▮ I. Scopul articolului

[1.]

▮ Jurisprudență

1. Parte la contractul de împrumut este persoana fizică care semnează recipisa din nume propriu. Nu se acceptă argumentul că semnatarul era, de fapt, un mandatar al unei societăți comerciale [cauza nr. 2ra-990/2020, Decizia din 30 septembrie 2020 Col. civ. CSJ].

Citat din Decizia CSJ:

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție indică că, reieșind din prevederile capitolului VII, care reglementează împrumutul, este cert că, Codul civil nu conține reguli speciale cu privire la forma contractului de împrumut, urmând să fie respectate regulile generale referitoare la forma convenției, adică prevederile art. 210 și 211 din Codul civil, conform cărora actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice se încheie în formă scrisă dacă valoarea obiectului actului juridic depășește 1000 lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.
Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat printr-un înscris, semnat de părți (împrumutat şi împrumutător), prin telegrame, telefonograme, solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amânare a termenului
achitării împrumutului, scrisoarea -garanție cu afirmația că împrumutul va fi restituit și altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat.
Colegiul menționează că conform recipiselor, semnate de către [debitorul GA] se atestă faptul că ultimul a împrumutat de la [creditor CZ] sumele în mărime de 140 000 de lei și 300 euro, potrivit recipisei din 07 iulie 2014, și suma de 56 000 de lei,
potrivit recipisei din 08 iulie 2014.
În această ordine de idei, instanţa de recurs conchide că argumentul instanţei de apel precum că acțiunea civilă depusă de [creditor CZ] împotriva lui [debitor GA] este îndreptată împotriva unui pîrît necorespunzător, care a acționat în calitate de
mandatar al societății comerciale SRL „Megador”, este neîntemeiat.
Prin urmare, Colegiul relatează că împrumutul acordat de către [creditor CZ] lui [debitor GA] la data de 07 iulie 2014 și 08 iulie 2014 nu are nici o legătură cu subiecţii de drept SRL „Megador” şi SRL „Nibol Brio”, așa cum a indicat instanța
de apel. Or, recipisile sus menționate sunt semnate de persoana fizică, și anume personal de [debitor GA], iar careva temeiuri de nulitate a recipiselor nu se constată, aceasta întrunind toate condițiile de formă și de fond.

2. Lucrările de reparație nu sunt încuviințate de locator atunci când din numele lui acționează o persoană neîmputernicită (directorul filialei locatorului) [Încheierea Col. civ. CSJ din 7 octombrie 2020, dosarul nr.2rac-207/20].

Octavian Cazac — Reprezentarea (introducere), 2021

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 362 [online]. Codul civil Adnotat [citat 18.07.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/362/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune