A A A + | -

Articolul 379. Informarea despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii

(1) Persoana care a eliberat procura este obligată să informeze despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii pe cel căruia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care reprezentantul urma să contracteze. Aceeaşi obligaţie o au succesorii sau ocrotitorul celui care a eliberat procura în cazurile prevăzute la art.377 alin.(1) lit.d) şi f).
(2) În cazul în care persoana care a eliberat procura în formă scrisă sau în formă autentică nu a indicat în ea identitatea terţilor cu care reprezentantul urma să contracteze, ea poate informa terţii despre revocarea procurii prin solicitarea către notar de a înregistra declaraţia de revocare în registrul procurilor.
(3) Acelaşi drept de a informa terţii prin intermediul registrului procurilor, solicitînd notarului de a înregistra informaţia despre încetarea procurii, îl au:
a) persoana căreia i s-a eliberat procura sau, după caz, succesorii săi – în cazurile prevăzute la art.377 alin.(1) lit.c), e) şi g);
b) succesorii sau, după caz, ocrotitorul celui care a eliberat procura – în cazurile prevăzute la art.377 alin.(1) lit.d) şi f).
(4) Terţii se consideră informaţi în ziua lucrătoare imediat următoare după data înregistrării declaraţiei sau a informaţiei prevăzute la alin.(2) sau, respectiv, alin.(3), dacă nu au fost informaţi mai devreme pe altă cale.
(5) Modul de ţinere, operare a înregistrărilor, a modificărilor, a radierilor şi de acces al terţilor la informaţia din registrul procurilor se stabileşte de Guvern.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune