A A A + | -

Articolul 407. Efectele prescripţiei în cazul drepturilor garantate

(1) Prescrierea unui drept garantat prin gaj nu împiedică pe cel îndreptăţit să ceară satisfacerea din bunul grevat dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a) creditorul gajist va putea urmări, în condiţiile legii, doar bunul grevat, excluzîndu-se de la urmărire restul patrimoniului debitorului ori debitorului gajist;
b) din produsul valorificării bunului grevat se poate satisface doar capitalul dreptului garantat şi cheltuielile de executare, dar excluzîndu-se dobînzile, dobînzile de întîrziere, penalităţile şi alte accesorii;
c) nu au trecut mai mult de 2 ani de la data invocării faţă de creditor a expirării prescripţiei extinctive de către debitorul obligaţiei garantate.
(2) Dreptul de regres al debitorului gajist faţă de debitor nu se prescrie extinctiv înainte de expirarea a 6 luni din data satisfacerii dreptului garantat în condiţiile alin.(1).


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 4 octombrie 2020

▮ I. Scopul articolului

[1.]

▮ Jurisprudență

1. Având în vedere că, produsul obținut din vânzarea bunului ipotecat nu a fost suficient pentru a achita integral creanțele sale creditorul ipotecar a conservat o creanță negarantată pentru diferența datorată de către debitorul său. Creanța negarantată se supune termenului general de prescripție. [cauza nr. 2ra-1169/20, Încheierea din 30 septembrie 2020 Col. civ. CSJ].

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 407 [online]. Codul civil Adnotat [citat 4 octombrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/407/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune