A A A + | -

Articolul 46. Atingeri aduse vieţii private

Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art.47, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
a) intrarea sau rămînerea fără drept în locuinţă ori luarea din aceasta a oricărui obiect fără consimţămîntul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvîrşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără consimţămîntul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără consimţămîntul celui care îl ocupă în mod legal;
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără consimţămîntul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conţinînd imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistentă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără consimţămîntul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără consimţămîntul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;
h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa temporară, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără consimţămîntul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune