A A A + | -

Articolul 480. Titlurile de valoare

(1) Titlul de valoare este instrumentul care încorporează unul sau mai multe drepturi în aşa fel încît după emiterea instrumentului dreptul sau drepturile nu pot fi exercitate sau cesionate (negociate) fără acel instrument.
(2) Constituie titluri de valoare:
a) titlurile de credit, precum cambia (biletul la ordin şi trata) şi cecul;
b) valorile mobiliare, precum acţiunea şi obligaţiunea;
c) titlurile reprezentative ale bunurilor, precum scrisoarea de trăsură, conosamentul şi recipisa de magazinaj;
d) alte instrumente care, în condiţiile legii, întrunesc cerinţele alin.(1).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune