A A A + | -

Articolul 486. Intervertirea felului posesiei

(1) Posesia de drept limitat, odată dovedită, este prezumată că se menţine pînă la proba intervertirii sale în posesie sub nume de proprietar, în una din următoarele situaţii:
a) posesorul de drept limitat devine îndreptăţit să dobîndească dreptul de proprietate de la o altă persoană decît proprietarul bunului, iar posesorul nu cunoştea şi nici nu trebuia, în mod rezonabil, să cunoască lipsa calităţii de proprietar a celui faţă de care este îndreptăţit;
b) posesorul de drept limitat săvîrşeşte împotriva posesorului sub nume de proprietar acte de rezistenţă neechivoce care exprimă intenţia sa de a începe să se comporte ca un proprietar; în acest caz, intervertirea nu se va produce însă înainte de expirarea termenului prevăzut pentru restituirea bunului.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător prepusului care a intervertit stăpînirea de fapt în posesie sub nume de proprietar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune