A A A + | -

Articolul 493. Apărarea posesiei pe calea acţiunii în reintegrare

(1) În cazul în care o persoană deposedează ilegal posesorul, acesta, sub sancţiunea decăderii, în termen de 1 an, este în drept să îi ceară restituirea bunului, indiferent de care dintre ei are dreptul de posesie sau are o posesie preferată. Termenul de 1 an începe să curgă de la data deposedării.
(2) Restituirea poate, de asemenea, să fie cerută de la posesorul mijlocit sub nume de proprietar care a deposedat ilegal posesorul de drept limitat, încălcînd condiţiile raportului juridic dintre ei. Această regulă se aplică şi posesorului de drept limitat care a deposedat ilegal un alt posesor de drept limitat.
(3) Dreptul de a cere restituirea este exclus dacă persoana care intenţionează să îl exercite a deposedat ilegal un alt posesor de drept limitat.
(4) Restituirea poate, de asemenea, să fie cerută de la terţul care, la momentul dobîndirii posesiei, cunoştea că posesorul a fost deposedat ilegal de către altă persoană.


Adnotare:
Originea reglementării: art. VIII. – 6:203 DCFR

Vezi adnotarea la art. 494.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune