A A A + | -

Articolul 497. Dobîndirea fructelor bunului posedat. Valoarea folosinţei bunului

(1) Posesorul de bună-credinţă dobîndeşte dreptul de proprietate asupra fructelor bunului posedat. El nu este obligat să restituie fructele şi nici valoarea folosinţei bunului posedat dacă a dobîndit posesia cu titlu oneros.
(2) Posesorul trebuie să fie de bună-credinţă la data perceperii fructelor. Fructele civile percepute anticipat revin posesorului în măsura în care buna sa credinţă se menţine la data scadenţei acestora.
(3) În cazul prevăzut la alin.(1), posesorul nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor obişnuite de întreţinere a bunului posedat.
(4) Dispoziţiile legale privind îmbogăţirea nejustificată rămîn aplicabile în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune