A A A + | -

Articolul 534. Efectul dobîndirii cu bună-credinţă sau al uzucapiunii asupra dreptului de proprietate şi grevărilor sale

(1) Titularul anterior pierde dreptul său din momentul în care altcineva l-a dobîndit, în condiţiile legii, prin dobîndirea cu bună-credinţă sau, după caz, prin uzucapiune.
(2) Dacă cel care a dobîndit cu bună-credinţă sau, după caz, prin uzucapiune a cunoscut sau trebuia să cunoască că dreptul pe care îl dobîndeşte este grevat cu dreptul real limitat al unui terţ, grevarea va continua să existe conform condiţiilor sale.
(3) Dacă s-a constatat nulitatea absolută sau relativă a contractului în baza căruia uzucapantul a dobîndit dreptul real, acesta se poate opune obligaţiei de restituire a dreptului prin invocarea uzucapiunii în condiţiile legii. În acest caz, cealaltă parte contractantă se poate opune obligaţiei de restituire a îmbogăţirii primite de la uzucapant.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune