A A A + | -

Articolul 555. Dreptul de proprietate în condominiu

(1) În cazul în care s-a constituit un condominiu, dreptul de proprietate exclusivă asupra unităţii şi cota-parte din dreptul de proprietate comună asupra părţilor comune formează o unitate indivizibilă (dreptul de proprietate în condominiu) şi nu pot fi înstrăinate sau grevate separat. Orice clauză contrară este nulă.
(2) Condominiu reprezintă totalitatea de bunuri imobile formată dintr-un teren cu una sau mai multe clădiri în condiţiile legii, în care există:
a) locuinţe, încăperi izolate cu altă destinaţie decît cea de locuinţă sau locuri de parcare din cadrul clădirii dacă întrunesc condiţiile prevăzute de legislaţie, construite sau care urmează a fi construite, înregistrate sub număr cadastral separat în registrul bunurilor imobile (unităţi). Unităţile fac obiectul dreptului de proprietate exclusivă; şi
b) terenul şi părţile clădirii din condominiu care nu sînt unităţi şi sînt destinate folosinţei tuturor proprietarilor în condominiu sau unora dintre aceştia, precum şi alte bunuri care, potrivit legii sau actului de constituire al condominiului, sînt destinate folosinţei comune a tuturor proprietarilor în condominiu sau unora dintre aceştia (părţi comune). Părţile comune fac obiectul dreptului de proprietate comună forţată şi perpetuă.
(3) În sensul alin.(2) lit.b), constituie teren al condominiului terenul, în hotarele stabilite, pe care este situată clădirea condominiului şi terenul aferent necesar pentru deservirea şi exploatarea corespunzătoare a clădirii şi, în cazul clădirilor cu destinaţie locativă, pentru asigurarea necesităţilor social-locative ale membrilor condominiului, care constituie proprietate comună pe cote-părţi a tuturor proprietarilor din condominiu. În cazul în care proprietarii părţilor comune deţin doar un drept de superficie asupra terenului condominiului sau un alt drept prevăzut de legislaţie, atunci dreptul asupra terenului face parte din părţile comune, iar referinţele la teren se consideră referinţe la dreptul respectiv asupra terenului.
(4) La schimbarea titularului dreptului de proprietate exclusivă asupra unităţii, la noul proprietar trece şi cota-parte din dreptul de proprietate comună. Orice clauză contrară este nulă.
(5) Modul de constituire şi administrare a proprietăţii în condominiu se reglementează prin lege.


 

Detalii privind proprietatea în condominiu → Legea cu privire la condominiu, nr. 187 din 14 iulie 2022

Lecție online privind condominiul #1, 10 decembrie 2022

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune