A A A + | -

Articolul 575. Proprietatea periodică

(1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică, în absenţa unei reglementări speciale, ori de cîte ori mai multe persoane (coproprietari) exercită succesiv şi repetitiv atributul folosinţei specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, în intervale de timp determinate, egale sau inegale.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică în cazul în care asupra bunului există un drept de proprietate comună pe cote-părţi, iar coproprietarii au convenit asupra unui mod de folosinţă în intervale de timp determinate.
(3) Dispoziţiile legale privind proprietatea comună pe cote-părţi se aplică în mod corespunzător proprietăţii periodice în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului capitol.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 24 august 2020

Intervalele de timp pot fi exprimate ca perioade repetitive pe parcursul unui an:

Exemplu
A va folosi casa iarna, B — primăvara, C — vara, iar D — toamna.

Totuși, se poate de conceput că intervalele să fie chiar de un an sau mai mulți, și să se repete multianual.

Exemplu
A va folosi terenul lacului în anii 2021 și 2022 pentru a crește pește, iar în anii 2023 și 2024 B îl va putea seca și exploata pentru agricultură. Și tot așa mai departe.
Mod de citare recomandat:
Octavian Cazac, Adnotare la art. 575 [online]. Codul civil Adnotat [citat 5 august 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/575/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune