A A A + | -

Articolul 576. Temeiul proprietăţii periodice

(1) Proprietatea periodică se naşte în temeiul actului juridic.
(2) Caracterul periodic al proprietăţii deţinute de mai mulţi coproprietari trebuie să fie prevăzut expres prin indicarea intervalului de timp determinat care se atribuie dobînditorului în temeiul cotei-părţi dobîndite. Intervalul de timp va fi exprimat prin referinţa la prima şi ultima zi şi lună de folosinţă exclusivă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune