A A A + | -

Articolul 660. Stingerea dreptului de superficie

Dreptul de superficie se stinge:
a) la expirarea termenului ori dacă a intervenit rezoluţiunea contractului prin care s-a instituit superficia;
b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
c) prin pieirea construcţiei, dacă există stipulaţie expresă în acest sens;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune