A A A + | -

Articolul 676. Dispoziţii generale privind obiectul şi întinderea gajului

(1) Obiect al gajului poate fi orice bun corporal sau incorporal, prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate de bunuri, cu excepţia bunurilor scoase din circuit civil, bunurilor inalienabile sau insesizabile. Obiect al gajului poate fi orice drept patrimonial, inclusiv dreptul de creanţă al debitorului gajist faţă de creditorul gajist.
(2) Prin universalitate de bunuri, în sensul alin.(1), se înţelege o totalitate de bunuri mobile, prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, descrise în mod general.
(3) Dreptul de gaj se extinde şi asupra accesoriilor bunului gajat dacă contractul nu prevede altfel.
(4) Gajul se extinde asupra oricărui bun care se uneşte prin accesiune cu bunul gajat, precum şi asupra oricăror altor îmbunătăţiri aduse lui.
(5) Nu pot constitui obiect al gajului drepturile legate nemijlocit de persoana debitorului gajist şi nici drepturile a căror cesiune este interzisă de lege.
(6) Deţinerea calificată de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.
(7) Nu pot fi gajate separat bunurile care, în temeiul legii, nu pot fi înstrăinate separat. Nu poate fi obiect al gajului o parte a bunului indivizibil.
(8) Obiect al gajului poate fi dreptul asupra mijloacelor băneşti în monedă naţională şi în valută străină:
a) aflate şi care vor intra în conturi bancare, prin gaj fără deposedare;
b) sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative, inclusiv cele ce conţin metale preţioase, prin gaj cu deposedare (amanet).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune