A A A + | -

Articolul 714. Procedura înregistrării

(1) Înregistrarea gajului are loc prin depunerea în registrul garanţiilor a unui aviz de înregistrare, care conţine informaţia indicată la alin.(2) din prezentul articol. Avizul de înregistrare poate fi depus prin orice persoană înregistrată de Ministerul Justiţiei cu drept de acces activ la registrul garanţiilor (registrator). Lista registratorilor autorizaţi este făcută publică în conformitate cu regulamentul prevăzut la art.712 alin.(3).
(2) Avizul de înregistrare va conţine:
a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) şi adresa persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) şi adresa persoanei juridice sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, ale creditorului gajist şi ale gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;
d) în cazul gajului asupra întreprinderii, o menţiune că gajul reprezintă un gaj asupra întreprinderii;
e) semnătura debitorului gajist şi cea a creditorului gajist.
(3) Avizul de înregistrare se prezintă registratorului pe suport de hîrtie, cu semnătura olografă a părţilor, sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu semnătura electronică a părţilor, aplicată conform regulamentului prevăzut la art.712 alin.(3).
(4) Registratorul acceptă datele exact aşa cum se conţin în avizul de înregistrare a gajului în măsura în care acestea pot fi înregistrate în registrul garanţiilor. Registratorul nu va solicita o copie a contractului de gaj şi nu va verifica conţinutul avizului, dar este obligat să verifice identitatea părţilor şi împuternicirile de reprezentare.
(5) Registratorul înregistrează avizul de înregistrare a gajului în registrul garanţiilor imediat după primirea acestuia.
(6) Registratorul refuză primirea avizului de înregistrare a gajului dacă acesta nu conţine toate datele prevăzute la alin.(2).
(7) După efectuarea înregistrării gajului, creditorul gajist va primi o confirmare a înregistrării gajului, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art.712 alin.(3). Pe lîngă datele din avizul de înregistrare, confirmarea trebuie să conţină momentul înregistrării (data, ora şi minutul).
(8) În sensul dispoziţiilor prezentului capitol, inclusiv pentru notificările prevăzute la art.752, orice obligaţie de notificare a persoanelor indicate la alin.(2) lit.a) din prezentul articol va fi considerată drept expediată corespunzător, dacă notificarea (avizul) este expediată (expediat) la ultima adresă a persoanei indicate în registrul garanţiilor. Cu toate acestea, dacă destinatarul notificării a înştiinţat anterior expeditorul notificării despre schimbarea adresei, notificarea (avizul) se va expedia la ultima adresă astfel înştiinţată.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune