A A A + | -

Articolul 727. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist

(1) Gajul nu-l lipseşte pe debitorul gajist şi pe posesorul bunului gajat de drepturile lor asupra bunurilor gajate. Aceştia trebuie să-şi exercite drepturile fără a aduce atingere drepturilor creditorului gajist dacă contractul nu prevede altfel.
(2) Debitorul gajist are dreptul să folosească obiectul gajului conform destinaţiei şi să dobîndească fructele acestuia pînă la iniţierea exercitării dreptului de gaj dacă din contract sau din esenţa gajului nu reiese altfel.
(3) Debitorul gajist nu are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod bunurile gajate dacă legea (inclusiv art.697 alin.(1)) nu prevede altfel sau dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist, cu excepţia cazurilor cînd dispune de autorizaţie în acest sens, eliberată de creditorul gajist (de toţi creditorii gajişti, în cazul gajului următor).
(4) Debitorul gajist nu are dreptul să transmită bunul gajat în folosinţă gratuită sau oneroasă fără consimţămîntul scris al creditorului gajist, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist.
(5) Este nulă clauza care limitează dreptul debitorului gajist de a lăsa prin testament bunurile gajate.
(6) Moştenitorii debitorului gajist sînt debitori gajişti solidari numai în limitele valorii reale a bunurilor succesorale care au trecut la ei.
(7) În cazul transmiterii, inclusiv al înstrăinării, bunului gajat către terţi, gajul subzistă, cu excepţia cazurilor în care creditorul gajist consimte în scris asupra încetării gajului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune