A A A + | -

Articolul 743. Opozabilitatea drepturilor locatarului

(1) În cazul în care bunul gajat este transmis în locaţiune, iar locaţiunea este opozabilă creditorului gajist, atunci creditorul gajist poate exercita gajul sub rezerva respectării locaţiunii, iar cumpărătorul sau alt dobînditor al bunului gajat se subrogă de drept locatorului în drepturile şi obligaţiile decurgînd din locaţiune.
(2) În sensul alin.(1), locaţiunea este opozabilă creditorului gajist în unul din următoarele cazuri:
a) creditorul gajist a fost informat despre locaţiune conform art.685;
b) în cazul bunurilor asupra cărora drepturile reale se dobîndesc, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege, locaţiunea era notată în acel registru la data constituirii gajului;
c) creditorul gajist a consimţit transmiterea de către debitorul gajist a bunului gajat în locaţiune conform art.727 alin.(4).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune