A A A + | -

Articolul 773. Evacuarea locuitorilor în cadrul exercitării dreptului de ipotecă

(1) Dacă nu deţine un drept de locaţiune opozabil creditorului gajist în sensul art.743, debitorul ipotecar, precum şi celelalte persoane care locuiesc în imobilul ipotecat sînt obligate să elibereze bunul ipotecat la data intrării în vigoare a acordului de transmitere benevolă în posesie, semnat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, dacă părţile nu au stabilit un alt termen, sau la momentul rămînerii definitive a ordonanţei judecătoreşti ori, după caz, a hotărîrii judecătoreşti – în cazul exercitării silite a dreptului de ipotecă, sau la data indicată în avizul de executare – în cazul exercitării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie.
(2) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) din prezentul articol refuză să elibereze bunul ipotecat sau dacă nu l-au eliberat la expirarea termenului de 15 zile din data stabilită la alin.(1) din prezentul articol, executorul judecătoresc iniţiază evacuarea silită în corespundere cu Codul de executare şi ţinînd cont de dispoziţiile art.743.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune