A A A + | -

Articolul 79. Împuternicirile mandatarului

(1) În cazul în care mandatul de ocrotire în viitor se acordă şi pentru ocrotirea persoanei mandantului, mandatarul are drepturile şi obligaţiile tutorelui, iar mandantul are drepturile şi obligaţiile persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, prevăzute la art.115-119. Orice clauză care derogă de la dispoziţiile respective în detrimentul mandantului este nulă.
(2) Mandatul de ocrotire în viitor poate să prevadă:
a) dreptul mandatarului de a însoţi mandantul oriunde este necesar şi de a-l asista la luarea deciziilor ce ţin de sănătatea sa;
b) împuternicirea mandatarului de a consimţi, în numele mandantului, efectuarea investigaţiilor şi intervenţiilor medicale;
c) instrucţiuni în vederea ocrotirii.
(3) Mandatul de ocrotire în viitor poate să prevadă modalităţile de control asupra exercitării acestuia.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune