A A A + | -

Articolul 790. Confuziunea în cazul creanţei solidare

(1) Dacă unul dintre creditorii solidari dobîndeşte şi calitatea de debitor, confuziunea nu stinge creanţa solidară decît în proporţie cu partea din creanţă ce îi revine acelui creditor.
(2) Ceilalţi creditori solidari îşi păstrează dreptul de regres împotriva creditorului în persoana căruia a operat confuziunea, proporţional cu partea din creanţă ce îi revine fiecăruia dintre ei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune