A A A + | -

Articolul 797. Temeiurile apariţiei obligaţiilor solidare

(1) O obligaţie solidară nu se prezumă, ci se naşte prin act juridic sau prin lege.
(2) Atunci cînd se cer despăgubiri pentru neexecutarea unei obligaţii indivizibile, debitorii sînt ţinuţi solidari pentru plată în folosul creditorului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune