A A A + | -

Articolul 825. Cesiunea parţială

(1) Creanţa pecuniară poate fi cesionată în parte.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, creanţa nepecuniară nu poate fi cesionată în parte decît dacă obligaţia este divizibilă, iar cesiunea nu face ca aceasta să devină, în mod substanţial, mai oneroasă pentru debitor. Această regulă nu se aplică dacă debitorul şi-a dat consimţămîntul la cesiune.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune