A A A + | -

Articolul 828. Obligaţiile asumate de cedent

(1) Cedentul are obligaţiile prevăzute la alin.(2)-(6) şi (9) dacă din contractul de cesiune nu rezultă altceva.
(2) Cedentul garantează că:
a) creanţa cesionată există sau, în cazul creanţei viitoare, va exista conform contractului din care rezultă;
b) cedentul este îndreptăţit să cedeze creanţa sau va fi în drept să o facă la momentul cînd cesiunea va produce efecte;
c) debitorul nu deţine unele excepţii împotriva satisfacerii creanţei;
d) creanţa nu va fi afectată de niciun drept de compensare existent între cedent şi debitor;
e) creanţa nu a făcut obiectul unei cesiuni anterioare în folosul altui cesionar şi nu este obiect al unui drept de garanţie în folosul unui terţ.
(3) Cedentul garantează că clauzele contractului sau altui act juridic, dezvăluite cesionarului în calitate de clauze care guvernează creanţa, nu au fost modificate sau altfel afectate de vreo înţelegere nedezvăluită care ar dăuna cesionarului.
(4) Cedentul garantează că clauzele contractului sau altui act juridic din care rezultă creanţa nu vor fi modificate fără consimţămîntul cesionarului, cu excepţia cazului cînd modificarea este prevăzută în contractul de cesiune sau este făcută cu bună-credinţă şi este de aşa natură încît cesionarul nu ar avea în mod rezonabil obiecţii.
(5) Cedentul se obligă să nu încheie un contract de cesiune subsecvent în privinţa aceleiaşi creanţe care ar duce la faptul că o altă persoană dobîndeşte creanţa cu prioritate faţă de cesionar.
(6) Cedentul se obligă să transmită cesionarului toate drepturile transmisibile destinate să garanteze creanţa şi care nu sînt deja transmise prin efectul cesiunii, precum şi să transmită produsul obţinut din orice drept netransmisibil destinat să garanteze creanţa.
(7) Cedentul nu garantează solvabilitatea actuală sau viitoare a debitorului, cu excepţia cazurilor cînd cedentul a garantat pentru debitor faţă de cesionar.
(8) Dispoziţiile alin.(1)-(7) se aplică în mod corespunzător în privinţa drepturilor accesorii şi a garanţiilor creanţei.
(9) În cazul cesiunii creanţei care rezultă dintr-un titlu de valoare la ordin, cedentul este responsabil şi de executarea obligaţiei de către debitor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune