A A A + | -

Articolul 829. Excepţiile opuse de debitor cesionarului

(1) Debitorul este îndreptăţit să opună cesionarului toate excepţiile pe care a putut să le opună cedentului pînă în momentul comunicării cesiunii.
(2) Cu toate acestea, debitorul nu este îndreptăţit să opună cesionarului o excepţie dacă debitorul a făcut cesionarul să creadă că acea excepţie nu există.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune