A A A + | -

Articolul 83. Încetarea şi suspendarea mandatului de ocrotire în viitor care a început să producă efecte

(1) Mandatul de ocrotire în viitor care a început să producă efecte încetează în cazul:
a) decesului persoanei ocrotite sau al instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa acesteia, dacă hotărîrea instanţei de judecată nu prevede altfel;
b) decesului mandatarului persoană fizică sau al instituirii unei măsuri de ocrotire judiciare în privinţa acesteia;
c) intentării procedurii de insolvabilitate faţă de mandatarul persoană juridică sau al lichidării acesteia;
d) pierderii de către mandatar a calităţii de ocrotitor autorizat;
e) revocării mandatului de ocrotire în viitor prin hotărîre judecătorească.
(2) La cererea oricărei persoane interesate, instanţa de judecată poate hotărî revocarea mandatului de ocrotire în viitor în cazurile în care:
a) persoana ocrotită îşi poate conştientiza acţiunile ori exprima voinţa, astfel încît nu mai este necesară menţinerea măsurii de ocrotire;
b) dispoziţiile legale privind reprezentarea între soţi şi privind regimul bunurilor soţilor sînt suficiente pentru a ocroti interesele mandantului;
c) mandatarul exercită mandatul de ocrotire în viitor într-un mod care lezează interesele sau bunăstarea mandantului. În acest caz, instanţa de judecată poate revoca împuternicirile mandatarului total sau parţial.
(3) Instanţa de judecată poate suspenda efectele mandatului de ocrotire în viitor pe durata instituirii ocrotirii provizorii.
(4) În cazul prevăzut la alin.(2) lit.c), instanţa de judecată va institui o măsură de ocrotire judiciară în temeiul şi modul stabilite de lege.
(5) Hotărîrea judecătorească prin care se suspendă sau se revocă mandatul de ocrotire în viitor se comunică mandantului şi mandatarului, precum şi autorităţii tutelare. Dacă mandatul de ocrotire în viitor a fost înregistrat în modul prevăzut la art.69 alin.(5), hotărîrea privind suspendarea sau revocarea se va expedia pentru a se face înregistrarea sau radierea necesară.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune