A A A + | -

Articolul 834. Notificarea despre cesiune şi executarea în folosul persoanei care nu este creditor

(1) Debitorul este liberat de obligaţie prin executare în folosul cedentului atît timp cît debitorul nu a primit nicio notificare privind cesiunea fie de la cedent, fie de la cesionar şi nu cunoaşte despre faptul că cedentul nu mai este îndreptăţit să obţină executarea.
(2) Chiar dacă persoana identificată în calitate de cesionar în notificarea privind cesiunea primită de la cedent nu este creditor, debitorul este liberat de obligaţie prin executarea cu bună-credinţă în folosul acelei persoane.
(3) Chiar dacă persoana identificată în calitate de cesionar în notificarea privind cesiunea primită de la o persoană care se declară cesionar nu este creditor, debitorul este liberat de obligaţie prin executare în folosul acelei persoane dacă creditorul a determinat debitorul să creadă în mod rezonabil şi cu bună-credinţă că dreptul a fost cesionat acestei persoane.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător dacă obligaţia s-a stins pe altă cale decît executarea.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune