A A A + | -

Articolul 836. Opozabilitatea cesiunii faţă de fidejusor

Cesiunea nu este opozabilă fidejusorului decît dacă formalităţile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii faţă de debitor au fost îndeplinite şi în privinţa fidejusorului însuşi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune