A A A + | -

Articolul 837. Concurenţa între cesionar şi cedentul care a primit prestaţia

Dacă debitorul este liberat executînd prestaţia conform art.826 alin.(3) sau art.834 alin.(1), dreptul cesionarului faţă de cedent de a i se preda prestaţia are prioritate faţă de dreptul unui reclamant concurent atît timp cît prestaţia se află în posesia cedentului şi poate fi identificată în mod rezonabil faţă de alte bunuri ale acestuia.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune