A A A + | -

Articolul 849. Cesiunea contractului

(1) O parte la raportul contractual poate să convină cu un terţ, cu consimţămîntul celeilalte părţi la raportul contractual, ca terţul să o substituie în calitatea de parte la raportul contractual.
(2) Consimţămîntul celeilalte părţi poate fi dat şi în prealabil. În acest caz, transferul produce efect din momentul cînd cealaltă parte este notificată despre acest fapt.
(3) În măsura în care prin efectul acestei substituiri terţul dobîndeşte drepturi, se aplică dispoziţiile secţiunii 1. În măsura în care terţul preia obligaţii, se aplică dispoziţiile secţiunii a 2-a.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune