A A A + | -

Articolul 866. Ordinea executării obligaţiei

Dacă ordinea de executare a obligaţiilor corelative nu este determinată şi nici nu rezultă din natura acestora, atunci, în măsura în care obligaţiile pot fi executate simultan, părţile sînt ţinute să execute simultan dacă circumstanţele nu indică altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune