A A A + | -

Articolul 869. Plata făcută unui creditor minor, unui adult ocrotit sau unei persoane care nu poate să conştientizeze pe deplin acţiunile sale

(1) Dacă creditorul este un minor, un adult în privinţa căruia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară sau o persoană care nu poate să conştientizeze pe deplin acţiunile sale, plata ce i se face personal nu este valabilă, cu excepţia cazului cînd debitorul demonstrează că plata a profitat creditorului.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică în privinţa plăţilor care pot fi primite în mod valabil de sine stătător de către minor sau adultul în privinţa căruia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune