A A A + | -

Articolul 870. Executarea obligaţiei de către un terţ

(1) Dacă din lege, act juridic sau din natura obligaţiei nu reiese că debitorul urmează să execute obligaţia personal, creditorul nu poate refuza executarea ei de către un terţ:
a) dacă terţul execută cu consimţămîntul debitorului;
b) dacă terţul are un interes legitim de a executa, iar debitorul nu execută, sau dacă este cert că debitorul nu va executa la scadenţă.
(2) Executarea de către terţ conform alin.(1) nu eliberează debitorul de obligaţie în măsura în care terţul se subrogă în drepturile creditorului.
(3) În cazul în care debitorul nu este ţinut să execute obligaţia personal, însă creditorul acceptă executarea de la terţ în alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(1), creditorul este ţinut să repare debitorului prejudiciul suferit astfel.
(4) Debitorul care îi încredinţează executarea obligaţiei unui terţ rămîne responsabil de executare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune