A A A + | -

Articolul 880. Interzicerea perceperii unor plăţi de la consumatori

(1) Profesioniştilor li se interzice să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi de plată. Această regulă nu interzice profesioniştilor să perceapă preţuri diferite pentru acelaşi bun sau serviciu atunci cînd acesta este comercializat prin canale de vînzări diferite.
(2) În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică în vederea contactării sale prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea profesionistului, mai mult decît tariful de bază. Profesionistul nu are dreptul să utilizeze în acest scop numere telefonice pentru servicii cu tarif special (premium rate).
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu aduc atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a taxa aceste apeluri.
(4) Înainte ca consumatorul să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul trebuie să solicite consimţămîntul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de cea asupra căreia s-au înţeles anterior prin care se remunerează obligaţia contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul nu a obţinut consimţămîntul explicit al consumatorului, însă l-a dedus utilizînd opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară sau prin acceptarea condiţiilor contractuale standard, consumatorul poate pretinde restituirea acestei plăţi.
(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică contractelor de vînzare-cumpărare, de executare de lucrări şi celor de prestări servicii, precum şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, contractelor de furnizare a energiei termice şi contractelor de furnizare de conţinut digital.
(6) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică contractelor prevăzute la art.1018 alin.(2) lit.a)-j), l) şi m) şi alin.(3), (6) şi (8). Cu toate acestea, dispoziţiile alin.(4) din prezentul articol se aplică plăţilor suplimentare impuse consumatorului pe baza unui contract de servicii financiare dacă acesta este un contract legat de contractul căruia i se aplică prezentul articol.
(7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în măsura în care dispoziţiile legale speciale referitoare la anumite tipuri de contracte încheiate cu consumatorii nu prevăd altfel.
(8) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul consumatorului este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune