A A A + | -

Articolul 896. Particularităţile contestării garanţiilor

(1) În scopul aplicării dispoziţiilor art.895, garanţia reală acordată de către debitor pentru a garanta propria obligaţie constituie un act juridic cu titlu oneros.
(2) În scopul aplicării dispoziţiilor art.895, garanţia reală sau personală acordată de către debitor pentru a garanta obligaţia terţului constituie un act juridic cu titlu oneros dacă a fost acordată concomitent cu încheierea contractului din care rezultă obligaţia garantată sau, în cazul în care s-a acordat ulterior, dacă a fost iniţial expres menţionată în contractul din care rezultă obligaţia garantată.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune