A A A + | -

Articolul 897. Limitarea acţiunii revocatorii

(1) Creditorul a cărui creanţă rezultă din contract nu poate ataca pe calea acţiunii revocatorii actele juridice încheiate de către debitor în măsura în care creditorul, la momentul încheierii contractului, cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască actul juridic şi posibilul efect de a dăuna creditorului în viitor.
(2) De asemenea, nu poate înainta acţiune revocatorie creditorul care a consimţit la încheierea actului juridic de către debitor sau care a renunţat expres în alt mod la dreptul de a ataca actele debitorului pe calea acţiunii revocatorii.
(3) Acţiunea revocatorie se prescrie extinctiv în termen de 1 an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască dauna ce rezultă din actul juridic supus atacării.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune