A A A + | -

Articolul 907. Omiterea de a notifica despre neconformitate

(1) Dacă, în cazul unei obligaţii de a livra bunuri, a executa lucrări sau a presta servicii, debitorul livrează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii care nu sînt conforme cu condiţiile obligaţiei, creditorul nu poate invoca neconformitatea decît în cazul în care creditorul îl notifică pe debitor într-un termen rezonabil, specificînd natura neconformităţii.
(2) Termenul rezonabil curge din momentul în care bunurile sînt livrate sau lucrarea ori serviciul este finalizat sau, dacă este mai tîrziu, din momentul în care creditorul a descoperit sau trebuia în mod rezonabil să descopere neconformitatea.
(3) Debitorul nu poate invoca dispoziţiile alin.(1) dacă creditorul a omis să notifice fapte pe care debitorul le cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să le cunoască şi pe care debitorul, deşi era obligat, nu le-a dezvăluit creditorului.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică dacă creditorul este consumator.


 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune