A A A + | -

Articolul 933. Dreptul de a reduce obligaţia corelativă

(1) Creditorul care acceptă executarea ce nu este conformă cu condiţiile obligaţiei are dreptul de a reduce obligaţia sa corelativă. Reducerea trebuie să fie proporţională cu scăderea valorii prestaţiei primite la data executării, în raport cu valoarea prestaţiei care ar fi fost primită prin executarea conformă.
(2) Creditorul care este îndreptăţit să reducă obligaţia corelativă conform alin.(1) şi care deja a executat obligaţia corelativă într-o mărime ce depăşeşte obligaţia corelativă redusă are dreptul la restituirea diferenţei de la debitor.
(3) Creditorul care reduce obligaţia corelativă nu poate să ceară, suplimentar, despăgubiri pentru prejudiciul reparat prin reducere, dar rămîne îndreptăţit la despăgubiri pentru alt prejudiciu suferit.


Adnotare:
Originea reglementării: art. III. – 3:601 DCFR

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune