A A A + | -

Articolul 956. Reţinerea sau restituirea arvunei

(1) Dacă pentru neexecutarea obligaţiei garantate răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi după rezoluţiunea contractului de către aceasta din urmă. Dacă pentru neexecutarea obligaţiei garantate răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei după rezoluţiunea contractului de către aceasta din urmă.
(2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea obligaţiei garantate este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.
(3) Creditorul obligaţiei garantate neexecutate poate opta pentru executare silită sau pentru rezoluţiunea contractului şi repararea prejudiciului potrivit regulilor generale.
(4) Arvuna se restituie în cazul în care raportul contractual se stinge dintr-o cauză ce nu atrage răspunderea vreuneia dintre părţi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune