A A A + | -

Articolul 975. Compensarea judiciară

(1) La cererea creditorului care invocă un interes justificat, compensarea poate fi pronunţată de către instanţa de judecată, chiar dacă una dintre creanţe, deşi este certă, încă nu este lichidă sau exigibilă. Dacă nu s-a dispus altfel, compensarea produce efecte din data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
(2) Instanţa de judecată nu poate refuza compensarea creanţelor reciproce conexe doar din motiv că una dintre creanţe nu este lichidă sau exigibilă. În acest caz, se consideră că compensarea a produs efecte din momentul cînd prima dintre ele a devenit scadentă. Dobîndirea de către terţi a unor drepturi asupra uneia dintre creanţe nu împiedică debitorul să opună compensarea.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune